วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับโรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา  นรานํ  รตนํ.

ปัญญา เป็นรัตนะ ของนรชนทั้งหลาย.

สํ.  ส.  ๑๕/๕๐.

การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม-บาลี 
ประจำจังหวัดขอนแก่น  แห่งที่  ๒  ภาค ๙
วัดชัยศรี  บ้านเสียว  ตำบลวังชัย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
**************************
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๓๘
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๐
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๒
นอกจากนั้นยังมีหอสมุดประชาชน  และหน่วย  อ.ป.ต.                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
อันโรงเรียน        นั้นหรือ        คือที่พัก
    คือที่รัก              ของครู         และลูกศิษย์
เป็นที่เรียน          ที่ศึกษา        เพ่งพินิจ
เป็นที่คิด             หาความรู้     เข้าสู่ตน

ศิษย์ครูเซียง บ้านโพธิ์ไทร ( guest )
2010-01-24 19:28:29


ขออภัยเว็บกำลังอยู่ในช่วงรอการปรับปรุง